Al contingut principal

Govern

  • Sala de Plens
  • Sessió del ple municipal
  • Ple municipal

El Reglament Orgànic Municipal (ROM), aprovat definitivament pel Ple municipal el 21 de febrer de 2011, defineix el règim organitzatiu de l’Ajuntament. Sobre la seva organització institucional, estableix que el Govern municipal està dirigit per quatre òrgans:

  • L'Alcalde o Alcaldessa. Com a president/a de l'Ajuntament i cap de l'administració municipal té les atribucions establertes a l'article 53 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i dins d'aqueix marc general les que li pugui atribuir la corresponent legislació sectorial comunitària europea, estatal i autonòmica.
  • Els i les Tinents d'alcalde. Designats per l’alcalde o alcaldessa d’entre els membres de la Junta de Govern Local. Les seves funcions són les tasques de direcció, coordinació i gestió política de les àrees municipals atribuïdes per l’alcaldia, així com les funcions concretes conferides de manera específica per a supòsits determinats i puntuals. També els correspon substituir transitòriament a l'alcalde o alcaldessa en els casos de vacant, absència i malaltia, segons l'ordre de prelació establert en el seu nomenament.
  • El Ple. Integrat per tots els regidors/es sota la presidència de l'alcalde o alcaldessa, té les competències assenyalades en l'article 22 de la Llei 7/85 i arts. 52.2) i 52.3) de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, text refós aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
  • La Junta de Govern Local. Integrada per l'alcalde o alcaldessa i un nombre de regidors/es no superior al terç del nombre legal de membres de la Corporació, nomenats i separats lliurement per l'alcaldia que en donarà compte al ple. Correspon a la Junta de Govern Local l'assistència a l'alcalde o alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions i l'exercici de les competències que li pugui delegar l'Alcalde/essa o el Ple Municipal o li atribueixi directament la legislació sectorial.
Top