Al contingut principal

Organització

  • Oficina d'Atenció Ciutadana

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) aprovat pel Ple en sessió celebrada el 21 de febrer de 2011 estableix que l’estructura administrativa funcional de l’Ajuntament de Sant Cugat culmina en la figura del/la gerent municipal.

Aquest model de gestió gerencial té la finalitat de desenvolupar el programa polític establert pels òrgans de govern de l’Ajuntament amb la màxima eficàcia i eficiència en la prestació de serveis.

En aquest sentit, i d’acord amb la potestat d’autoorganització prevista pels articles 4.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 66.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, disposa d'una estructura interna de gestió regida pels principis establerts a la Instrucció de Gerència número 02/2012.

Així mateix, la Instrucció de Gerència número 03/2012 determina els òrgans de coordinació tècnico-administrativa que han de facilitar la coordinació dels àmbits, direccions i serveis municipals.

Top